ตรวจหาเชื้อ และใบรับรองแพทย์    

COVID-19

โดย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เกี่ยวกับเรา

        เราให้บริการนัดหมายเพื่อตรวจ และขอใบรับรองแพทย์  COVID-19

**การตรวจ COVID-19  ใบรับรองแพทย์จะออกภายใต้การพิจารณาของแพทย์และข้อบังคับในประเทศ

ขั้นตอนและคำแนะนำ

 

การนัดหมาย

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกช่อง

คำนำหน้า

นาย/นาง/นาวสาว

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อกลาง (ถ้ามี)

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

จุดประสงค์

(วีซ่า,ผ่าตัด,อื่นๆ)

อายุ

เพศ

วันเกิด (วว/ดด/ปปปป)

สัญชาติ

เลขที่หนังสือเดินทาง

ที่อยู่

ท่านเคยใช้บริการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนหรือไม่

วัน เวลา นัดหมาย